Tuinreglement

 

logo-tuinvereniging seghwaert-512

TUINREGLEMENT m.i.v. juni 2021

 

ALGEMENE BEPALINGEN

 Artikel 1

 1.  Het tuinreglement wordt vastgesteld, aangevuld en/of gewijzigd door de algemene vergadering.
 2. Aanvullingen en/of wijzigingen treden niet in werking, alvorens zij door de algemene vergadering zijn goedgekeurd en via de mededelingen borden bekend zijn gemaakt dan wel aan alle leden zijn rondgezonden.
 3. Ieder lid, erelid, lid van verdienste en kandidaat lid wordt geacht de bepalingen van de statuten, reglementen, besluiten van de algemene vergadering en openbaar bekend gemaakte bestuursbesluiten te kennen en na te leven.

 

TUINENPARK

 Artikel 2

 Elk lid is verplicht een sleutel te bezitten van het toegangshek. Elk tuinlid dient er zorg voor te dragen dat het toegangshek tussen 1 april en 1 oktober vanaf 18.00 uur – of bij eerder invallende duisternis – op slot wordt gedaan. In de winterperiode tussen 1 oktober en 1 april dient het toegangshek 24 uur per dag te worden afgesloten.

Artikel 3         Vervoer en voertuigen 

 1. Auto’s, motoren, scooters en dergelijke dienen op de daartoe gereserveerde plaatsen geparkeerd te worden. Het is niet toegestaan onderhoud te plegen aan voertuigen zoals sleutelen en wassen.
 1. De verharde paden zijn niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, ook niet voor leveranciers van tuin- of bouwmaterialen.
 1. Het is niet toegestaan fietsen, brom- en snorfietsen, bakfietsen, karren of enig ander vehikel te plaatsen op de complexpaden.
 1. Het is niet toegestaan op het tuinenpark of op de tuinen en parkeerplaatsen caravans, vaartuigen, aanhangwagens en dergelijke te plaatsen of te parkeren.
 1. Het is niet toegestaan op parkeerplaatsen voor mindervaliden, auto ́s te parkeren die niet voorzien zijn van een speciaal daarvoor bestemde kaart.
 1. Fietsen met matige snelheid is op de verharde paden toegestaan.
 1. Het storten van bouwmaterialen, grond mest en dergelijke door leden of leveranciers van leden mag uitsluitend geschieden op de daarvoor achteraan op het parkeerterrein gereserveerde en als zodanig aangegeven plaats en in overleg met het complexbeheer.
 1. Na het afvoeren van de gestorte of geleverde materialen dienen eventuele resten daarvan te worden verwijderd, zodat de stortplaats schoon wordt achtergelaten. Verloren materiaal dient van de complexpaden te worden verwijderd. Voor het vervoer van materiaal van de stortplaats naar de tuin kan gebruik worden gemaakt van niet gemotoriseerde krui- of transportwagens. Het lid dat een transportwagen van de vereniging gebruikt mag deze niet permanent in gebruik houden doch dient deze direct na het transport terug te plaatsen op de daarvoor bestemde parkeerplaats.

 

GEDRAGSREGELS

Artikel 4 

Het is niet toegestaan:

 1. de tuin van een ander lid, of een leegstaande tuin te betreden, tenzij het bestuur hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Bestuurs-, commissieleden en de complexbeheergroep in functie zijn hiervan uitgezonderd,
 1. bestuursleden, commissieleden, andere leden, hun gasten of bezoekers van het tuinenpark op onheuse wijze te bejegenen of te bedreigen,
 2. op enigerlei wijze overlast te veroorzaken voor andere tuinders. Hieronder wordt onder meer verstaan geluidhinder, rook- en stankoverlast als gevolg van het voorbereiden van maaltijden e.d. Leden dienen ervoor te zorgen dat ook hun gasten geen overlast veroorzaken,
 3. om van 1 april tot 1 oktober tussen 13.00 uur en 07.00 uur, en het gehele jaar op zon- en feestdagen geluid producerende machines te gebruiken, waaronder, aggregaten, motormaaiers, spitmachines, boormachines, explosie motoren, elektrische apparaten e.d., alsmede het gehele jaar door het gebruik van handmaaimachines op zon- en feestdagen.
  Uitzondering tussen 1 april en 1 oktober geldt op maandag en donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur. Van dit verbod zijn uitgezonderd de leden die in opdracht van de vereniging algemene werkzaamheden moeten verrichten.
  Zij dienen de overlast tot een minimum te beperken. Het bestuur kan, op grond van een ingediende aanvraag, ontheffing van dit verbod verlenen voor het plaatsen van tuinhuizen, de aanleg van terrassen en van andere grootschalige werkzaamheden.
  Feestdagen zijn: koningsdag, 2e paasdag, 2e pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e kerstdag en 1 januari.
 4. propaganda te maken voor politieke, kerkelijke of enig andere instelling of overtuiging.

 

OPENBAAR GROEN EN ANDERE OPENBARE DELEN

 Artikel 5

 Het is niet toegestaan:

 1. zich in de algemene aanplant te bevinden behoudens voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden,
 1. zonder toestemming van het bestuur beplanting uit het openbaar groen te verwijderen,
 1. afval te storten in het openbaar groen of op openbare delen, met uitzondering van de daartoe bestemde plaatsen,
 2. materialen of wat dan ook in het openbaar groen te plaatsen,
 1. materialen van welke aard dan ook te storten of op te slaan in het openbaar groen of op openbare delen, met uitzondering van de daartoe bestemde plaatsen,
 1. afrasteringen te verbreken, grenspalen te verwijderen of te verplaatsen,
 1. paden, sloten, slootkanten of andere openbare delen te versperren of hierin te graven,
 1. zonder toestemming van het bestuur wijzigingen aan te brengen in de nutsvoorzieningen en hun systeem.

 

VERENIGINGSVOORZIENINGEN EN –EIGENDOMMEN

 

MILIEU

 Artikel 6

 1.  Op het tuinenpark of op de tuinen mag geen afval worden verbrand of open vuur en vuurkorven worden gestookt.
 1. Er mogen geen activiteiten worden verricht die een risico voor de verontreiniging van bodem, water of lucht met zich meebrengen.
 1. Er mag geen afvalwater in de greppels, sloten of ander oppervlakte water worden geloosd.
 1. LPG (autogas) mag, ongeacht de soort opslagtank, niet worden opgeslagen of gebruikt.
 1. Bestrijdingsmiddelen en niet natuurlijke meststoffen mogen niet worden gebruikt.
 1. Hout- en kolenkachels laten branden in de tuin of tuinhuis is toegestaan als deze zijn goedgekeurd door de brandweer en er een brandblusser aanwezig is.

 

DIEREN

 Artikel 7

 1.  Honden, katten en andere huisdieren dienen buiten de eigen tuin aangelijnd te worden gehouden.
 1. Uitwerpselen van de huisdieren dienen onmiddellijk te worden opgeruimd.
 1. Huisdieren mogen geen overlast voor anderen veroorzaken.
 1. Het is niet toegestaan dieren op het tuinenpark of op de tuin te houden.
 1. Bijen mogen uitsluitend worden gehouden na schriftelijke toestemming van het bestuur.

 

AANLEG, INRICHTING EN ONDERHOUD VAN DE TUIN

 Artikel 8         Afscheidingen e.d. 

 1. Langs de padzijde is geen hekwerk of iets dergelijks toegestaan. Aan de zijden van de complexpaden dienen de tuinen te zijn voorzien van een ligusterheg. De hoogte van de heg mag variëren van 1.00m tot 1.40m. Geadviseerd wordt de hoogteverschillen in een golfbeweging te laten verspringen. Om konijnen te weren kan de heg aan de tuinkant worden voorzien van gaas.
 1. Iedere tuin moet toegankelijk zijn via een goed onderhoudend scharnierend tuinhekje of andersoortige acceptabele afsluiting.
 1. Beplanting in de tuin mag alleen zodanig worden geplaatst dat het vanuit de eigen tuin kan worden onderhouden.
 1. Het staat de leden vrij uitsluitend een groentetuin of uitsluitend een siertuin dan wel een combinatie daarvan aan te leggen. Andere inrichtingen zijn niet toegestaan, zoals grote speeltoestellen (trampolines, glijbanen e.d.) voor kinderen dan wel een tuin bestaande uit welhaast uitsluitend gras en/of bestrating.
 1. Het uitoefenen van beroepsmatige handelingen is niet toegestaan.
 1. Ieder lid is gehouden om waar nodig onderhoud te plegen aan algemene groenstroken en het complexpad die direct aan de tuin grenzen. De kant planken tussen het complexpad en de tuinen dienen vrij van onkruid te worden gehouden. Ook dienen de heggen aan de onderzijde onkruidvrij te worden gehouden.
 1. Om overlast te voorkomen dient de strook langs de erfgrenzen in samenspraak en met goedkeuring van de buren netjes te zijn onderhouden. Een schriftelijke verklaring, door beide betrokkenen ondertekend dient in het dossier aanwezig te zijn. Dit houdt in dat u met nieuwe buren, nieuwe afspraken zult moeten maken. Let op!! Bij weigering van uw buurman/-vrouw blijft de regel van kracht dat de strook van 0.20m onkruid- en grasvrij gehandhaafd.

 

Artikel 9         Algemeen

 Leden zijn verplicht:

 1. verordeningen en/of voorschriften die zijn of nog worden uitgevaardigd ten aanzien van de bestrijding van besmettelijke plantenziekten (zoals aardappelmoeheid) of parasieten stipt op te volgen,
 1. door ziekte en/of ongedierte aangetaste beplanting, indien nodig, te vernietigen,
 1. de gehele tuin vrij te houden van vuilnis en rommel, zulks ter beoordeling van het bestuur,
 1. op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor de instandhouding of verbetering van het tuinenpark dan wel de aangrenzende tuinen noodzakelijk acht,
 1. indien een tuin niet wordt overgedragen, bij beëindiging van het lidmaatschap de tuin “zwart” en ontdaan van alle opstallen, bouwwerken en overige eigendommen op te leveren. Dat wil zeggen, dat alle opstallen (inclusief fundering), eigendommen, dode materialen en beplanting inclusief wortelstelsels verwijderd en afgevoerd dienen te worden. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke kapvergunningen. Daar waar nodig dient de grond met schone grond te worden aangevuld en dient de tuin te worden geëgaliseerd. Het bestuur kan bepalen dat waardevolle beplanting dient te blijven staan.

Het is de leden toegestaan om:

 1. per tuin bestrating/betegeling aan te brengen van maximaal 80m2, inclusief omloop, terrassen en een pad naar het tuinhuis. Het staat het tuinlid vrij deze bestrating/betegeling naar eigen inzicht aan te leggen (bestuursbesluit 4-5-2015),
 1. op de eigen tuin een compostbak te plaatsen op tenminste 0.50 meter uit de grens van de buren,
 1. te barbecueën mits dit geen stankhinder en geluidsoverlast voor tuinders van de omliggende percelen veroorzaakt. Indien klachten over het barbecueën worden ontvangen, kan het bestuur het desbetreffende tuinlid voor een vast te stellen periode een verbod opleggen.
 1. beplanting langs de wadi aan te brengen door de gebruiker van de aangrenzende tuin, in overleg met het bestuur. Het onderhoud komt voor rekening van de gebruiker van de aangrenzende tuin. In verband met de kans op beschadiging van het talud door wortelgroei, is het planten van bomen niet toegestaan.

 

Artikel 10 

Het is niet toegestaan:

   1. beplantingen te hebben die naar oordeel van het bestuur hinder aan derde(n) kunnen veroorzaken,
   1. gewassen, waaruit of waarvan geestverruimende middelen kunnen worden gefabriceerd, te verbouwen,
   1. in de tuinhuisjes te overnachten,
   1. tuingronden en/of opstallen aan derden af te staan of onder te verhuren,
   1. op de tuinen of in de tuinhuizen zang, muziek of lawaai te maken en/of stankhinder te veroorzaken die voor tuinders van de omliggende percelen hinderlijk is,
   1. vuilnis op de tuinen, het complex of in de omgeving van het complex achter te laten. Tuinafval dient door de leden zelf te worden afgevoerd van het complex,
   1. bomen te planten binnen 1.00 meter van de tuingrenzen en om beschadiging aan leidingen te voorkomen in de strook van 2.00 meter achter het tuinhuis bomen te planten. Beplanting mag niet hoger worden dan 3.00 meter,
   1. in verband met aanwezige leidingen (drainage) mag in de tuin niet dieper dan 60 centimeter worden gespit dan wel palen worden geslagen,
   1. de tuin te gebruiken voor het opslaan van materialen en goederen die niet voor gebruik in de tuin bestemd zijn,
   1. materialen op te slaan in het tuinhuis en de kweekkas die niet voor gebruik in de tuin zijn bestemd,
   1. te sproeien met leidingwater als er een gemeentelijk sproeiverbod van kracht is.

 

Artikel 11 

Leden zijn aansprakelijk voor de gedragingen en activiteiten van hun gasten.

OPSTALLEN EN ANDERE BOUWWERKEN

Artikel 12       Opstallen en overige bouwwerken 

   1. Onder opstallen worden verstaan tuinhuizen inclusief luifel/overstek en kweekkassen.
   1. Onder overige bouwwerken worden verstaan gereedschapskisten, terrassen, windschermen, pergola’s, platte bakken/broeibakken, folietunnels, kisten voor accu ‘s en gasflessen.
   1. Op de opstallen, overige bouwwerken dan wel elders in de tuin mogen geen antennes of schotelantennes geplaatst worden.
   1. Voor opstallen of bouwwerken die in dit artikel niet met naam worden genoemd is separaat goedkeuring van het bestuur nodig. Het bestuur beslist per geval met in acht name van overheidsvoorschriften, de geldende reglementen en regels en de beleidslijnen van de vereniging en/of het bestuur.

 

Artikel 13       Maximum oppervlakten en maten 

   1. Maximaal 10% van de oppervlakte van de tuin mag worden bebouwd met opstallen (tuinhuis en kweekkas) tot een maximum van 25 m².
   1. Tuinhuizen uitsluitend achter in de tuin waarbij als rooilijn wordt aangehouden exact 2 meter vanaf de grenzen van de tuin.
    Voor een tuinhuis gelden de volgende maten:
    – minimum afmeting 2,50 x 2,50 meter,
    – nokhoogte gerekend vanaf het maaiveld maximaal 3.00 meter,
    – goothoogte gerekend vanaf het maaiveld maximaal 2,50 meter,
    – dakoverstekken aan zijkanten en achterzijde maximaal 0,40 meter,
    – luifel aan voorzijde maximaal 1,50 meter. De luifel aan de voorzijde dient vrijhangend te zijn. Is de luifel     dieper of met balken met de grond verbonden, dan wordt deze meegeteld in de totale afmeting van het       tuinhuis.

Per tuin mag de bestrating/betegeling maximaal 80m² bedragen, inclusief omloop, terrassen en een pad naar het tuinhuis. Het staat het tuinlid vrij deze bestrating/betegeling naar eigen inzicht aan te leggen. (bestuursbesluit 4-5-2015)

   1. Kweekkassen uitsluitend vóór in de tuin waarbij als rooilijn geldt 2,00 meter vanaf de grenzen van de tuin. De maximale hoogte van een kweekkas is 2,80 meter gerekend vanaf het maaiveld.
   1. Windschermen mogen maximaal 1.80m hoog zijn en moeten voor meer dan 60% uit doorzichtig glas of doorzichtig kunststof bestaan. Plaatsing minimaal 2 meter uit de geldende tuingrenzen.
   1. Tuinhekken van gaas mogen op de tuingrens worden geplaatst als beide buren daartoe in onderling overleg besluiten. Een schriftelijk verzoek aan – en schriftelijke toestemming van of namens het bestuur is noodzakelijk.
   1. Aan de padzijde mag het gaashek, inclusief de palen, maximaal 1.00 meter hoog zijn. Ter hoogte van het terras mag het gaashek, inclusief de palen maximaal 1.80 meter zijn. De overige zijden van de tuin mag het gaashek, inclusief de palen maximaal 1.40 meter hoog zijn en niet voorzien zijn van horizontale planken. Het is de bedoeling dat de gaashekken van 1.80 meter met klimplanten op termijn aan het zicht worden onttrokken.
   1. Voor de volgende regels wordt onderscheid gemaakt tussen schuttingen en windschermen:

– Maximaal 3 schuttingen van 1.80 x 1.80 meter zijn op de tuingrens ter  hoogte van het tuinhuis                      toegestaan als beide buren daartoe in onderling overleg besluiten en een gezamenlijk schriftelijk                  verzoek van hun akkoord is bevonden door of namens het bestuur.

– Windschermen geplaatst tegen het tuinhuis langs het terras mogen maximaal 1.80 meter en maximaal    1.80 meter lang zijn. Plaatsing minimaal 2 meter uit de geldende tuingrenzen.                                                            Een schriftelijk verzoek aan – en schriftelijke toestemming van of namens het bestuur is noodzakelijk.

   1. Op elke tuin zijn een gereedschapskist, een hoge kast en een gasflessen/accukist toegestaan.

 – Maximale afmetingen gereedschapskist 2.00m x 1.00m x 0.80m (l/h/b).

– Maximale afmetingen hoge kast 2.00m x 2.00m x 0.55m (l/b/d).

– De hoge kast dient tegen het tuinhuis te staan.

– Een hoge kast telt mee voor de totale oppervlakte van 25 m² bebouwing op de tuin.

– Maximale afmetingen gasflessen/ accukist 60m x 0.80m x 0.45m (l/h/b).

– Een kist voor gasflessen dient goed geventileerd te zijn,

   1. Platte broeibakken, folietunnels en plastic kweekkasjes zijn toegestaan. De maximale hoogte is 1.00m. Plaatsing minimaal 0.50m vanaf de tuingrenzen. De totale oppervlakte van broeibakken, folietunnels en plastic  kweekkastjes mag niet meer bedragen dan 20% van de oppervlakte van de tuin.
   1. Tijdelijke luifels met uitsluitend afnemend zeildoek zijn toegestaan.

– De maximum afmetingen zijn 5.00m x 3.00m..

 

Artikel 14 Diversen 

   1. In verband met mogelijke ontwikkeling van legionellabesmetting dienen waterslangen na gebruik te worden afgekoppeld en leeg te worden op geborgen.
   1. De plastic bekleding van folietunnels en plastic kweekkastjes, zeilen van luifels, alsmede bonenstokken en partytenten dienen voor 1 oktober te worden verwijderd.

 

VEILIGHEID

Artikel 15

In verband met de brand- en uw eigen veiligheid zijn de volgende regels en adviezen van kracht.

   1. Hout- en kolenkachels laten branden in de tuin of het tuinhuis is toegestaan mits deze zijn goedgekeurd door de brandweer en er een brandblusser aanwezig is.
   2. Gasflessen dienen altijd buiten het tuinhuis te worden geplaatst in een kast of kist. Geadviseerd wordt de kast of kist te voorzien van een slot. Gasflessen die zijn geïntegreerd in een gaskachel zijn binnenshuis toegestaan. Deze kachels hebben een ingebouwde beveiliging.
   3. Onderhoud gasslangen: De gasslangen dienen om de 5 jaar te worden vervangen.
   4. Geisers dienen om de 2 jaar te worden gereinigd en indien nodig afgesteld door een erkend bedrijf.
   5. Koolmonoxidemeter: Geadviseerd wordt een koolmonoxidemeter aan te schaffen en deze volgens de bijgeleverde instructie te installeren.
   6. Stroomvoorziening vanuit de stroomkasten: In verband met brandveiligheid
    is het noodzakelijk dat de juiste kabel (norm voor bijv. een lengte van 40 meter
    is IP40) wordt gebruikt. Een te dunne kabel wordt warm en kan storingen/brand
    veroorzaken.
   7. Veiligheidsmaatregelen tijdens de tuinbeurten: Bij gebruik van apparatuur is
    het verplicht gebruik te maken van beschermende kleding, veiligheidsbrillen,
    gehoorbeschermers of beschermkappen. De juiste regels hiervoor liggen ter
    inzage bij het complexbeheer.

 

Artikel 16 Slotbepaling 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

Tuinvereniging Seghwaert, Zoetermeer

Tuinvereniging (Volkstuinen) naast het Buytenpark in Zoetermeer, lid van het AVVN